C O M P A N Y    P R O F I L E S

            โซลิด อินเตอร์เทค บจก. ได้จดทะเบียนการค้าขึ้นในปี พ.ศ.2550 มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบประปา พร้อมให้บริการด้านงานระบบท่อ งานจัดหา-ติดตั้งอุปกรณ์ และงานระบบไฟฟ้าควบคุมภายในระบบบำบัดน้ำเสีย งานจัดหา-ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทั้งขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ รวมถึงงานบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

             ในระยะเริ่มต้นบริษัทฯ ได้ก่อตั้ง ดำเนินธุรกิจในนาม หจก. โซลิด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ในปี พ.ศ.2546 ในแวดวงของน้ำเสีย จนได้รับความไว้วางใจให้บริษัทฯ ได้ช่วยเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ของโครงการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ concept ที่ว่า All Service of Wastewater Plant บริษัทเริ่มได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้ามากขึ้น จึงได้ขยายธุรกิจจากทางด้านน้ำและน้ำเสีย ให้ครอบคลุมถึงงานที่ปรึกษา งานวางแผน และงานออกแบบรายละเอียดทางวิศวกรรม งานควบคุมงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมงานวิศวกรรมด้านต่าง ๆ อาทิ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล วิศวกรรมโยธา/โครงสร้าง รวมถึงการให้บริการแบบจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) ของโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ครบวงจรที่มากขึ้น ภายหลัง หจก. โซลิด เซลส์ แอนด์เซอร์วิส ได้จดทะเบียนการค้าขึ้นใหม่ปี พ.ศ. 2550 ในนาม บริษัท โซลิด อินเตอร์ เทค พร้อมกับ เปลี่ยน Concept จากเพียง All Service of Wastewater Plant มาเป็น Total Wastewater Plant เพื่อให้ครอบคลุมการบริการมากขึ้น PRODUCTS HIGHLIGHTSubscribe to the Expert mailing list to receive updates on new arrivals, special offers and discount information.
  

ACTIVITIES

Activities

Activities

Activities

Activities

Activities

Activities